You are viewing an unstyled version of this page. Either your browser does not support Cascading Style Sheets (CSS) or CSS styling has been disabled.

Az EIRENE számkiosztási rendszere

A számkiosztási rendszer


Nemzeti EIRENE számok


Nemzetközi EIRENE hívószámok


MSISDN számokA számkiosztási rendszer


A GSM-R számkiosztási rendszere pontosan meghatározott, ahol különösen nagy gondot kell fordítani a roaming lehetőségek biztosítására. Mindemellett maga a számkiosztási rendszer nagyban hasonlít a mindennapjainkban megszokott szabályokhoz, amikor is telefonáláskor kiválasztjuk az országhívót, majd azt, hogy milyen hálózatba (vezetékes, vagy mobil) kívánunk telefonálni. Ezt követi a területi (körzetszám), vagy a szolgáltatói kód és az előfizető saját hívószáma.
Tekintve, hogy az EIRENE hálózat nem tekinthető egy teljesen magán, zártkörű hálózatnak, hiszen a nyilvános szolgáltatók mobil vagy helyhezkötött hálózatainak számos területe kapcsolódhat hozzá, emiatt bizonyos korlátozásokat kell érvényesíteni a számozási terv kialakításakor. A hálózat megvalósítása során figyelembe kell venni azt a többlet igényt és szolgáltatást is, hogy amíg a közcélú hálózatoknál a szolgáltatók a kiadott telefonszámok alapján nyújtják a távközlési szolgáltatásokat az előfizetőknek, addig a GSM-R hálózatban, a vasútüzemi szolgáltatás szempontjait figyelembe véve, bevezetésre került a funkcionális címzés is.
Mindamellett a GSM-R hálózatban is alapkövetelmény, hogy valamennyi mobilkészüléknek rendelkeznie kell egy egyéni (előfizetői) telefonszámmal. Azok a GSM-R készülékek, amelyek a külső nyilvános távközlési hálózatokból is kaphatnak hívásokat, olyan hívószámmal kell, hogy rendelkezzenek, amelyet a nyilvános hálózatok megfelelően kezelni tudnak. Minthogy szükséges a vasúti vezetékes hálózat elérhetőségét is biztosítani, meg kell határozni a hívók részére erre vonatkozóan is az ún. hozzáférési kódot (BC - Breakout Code).
A vonat, mozdony- és kocsicímzés a fedélzeti funkciókat illetően nem eredményezhet semmiféle félreérthetőséget, kétértelműséget. A vonatszám egyediségét minden vonatmenet során biztosítani szükséges. Jóllehet bizonyos országokban a vonatszám alfanumerikus értékeket is tartalmaz, ennek kezelése nem interoperabilitási követelmény, annak átalakításáról, továbbításáról az érintett nemzeti vasútnak kell gondoskodni.
A tolatócsapatok címzése a körzetinformáción és a csapatazonosítón kell alapuljon. Karbantartó csapatok esetében a körzetinformáció és a csapatazonosító mellett a kiosztott számnak utalnia kell a fenntartói szolgálat típusára is (pl. biztosítóberendezési, pályás fenntartói szolgálat, stb.). Az irányítói szolgálat telefonszáma szintén hely- és irányítói azonosító információkon alapul.
Adott funkciók interoperabilitása szintén nemzetközi egységesítést, szabályozást igényel. Ilyen funkció az illetékes ETCS RBC irányítóközpont elérése, a vasútüzemi és nyilvános vészhívás, vagy éppen az illetékes irányítók elérése.
A készülékgyártóknak a fenti követelmények alapján fel kell készülni az akár 15 számjegyes telefonszámok alkalmazására is. A telefonszámok tartalmazhatják valamennyi számkaraktert 0-9-ig, a helyi speciális rövid kódok elérésének esetére pedig a * és # karaktereket.
A továbbiakban az alábbi számcsoportokról beszélünk:
  • Nemzeti EIRENE hívószám (NEN - National EIRENE Number)
  • Ugyanazon GSM-R hálózatban regisztrált előfizető elérését lehetővé tevő számok.
  • Nemzetközi EIRENE hívószám (IEN - International EIRENE Number)
  • Más EIRENE hálózatban regisztrált előfizető eléréséhez szükséges számcsoport.
  • MSISDN szám
  • Közcélú fix és mobilhálózatok előfizetőjének száma.

valamint:
  • Gyorshívó kód (SDC - Short Dialling Code)
  • Bizonyos funkciók mobilról történő gyors elérést lehetővé tevő rövidített hívószámok tartoznak ebbe a hívószám csoportba.
  • Hozzáférési kód (BC - Breakout Code)
  • A hozzáférési kódok a más EIRENE- és a közcélú hálózatokhoz való hozzáférést segítik. A híváskorlátozások sok esetben tiltják az ilyen irányú hívásokat. A hozzáférési kódot a közcélú hálózat felé a telefonszám részeként továbbítja a rendszer. Ide tartozik továbbá a vasúti magánhálózathoz tartozó kitörési kód is. A GSM-R készülékről tárcsázott vasútüzemi távbeszélő hálózat felé irányuló híváskor ezen (901) számnak kell megelőznie a területválasztó számot (prefix) és a vasúti helyi számot.


Nemzeti EIRENE számok


A nemzeti EIRENE számok lehetővé teszik a saját EIRENE hálózaton belüli felhasználók egyszerű elérését. Minden olyan számot, amelyet nem előz meg nemzetközi kód, az adott vasúttársaságnak nemzeti EIRENE számként kell kezelni. A nemzeti EIRENE szám három részből tevődhet össze:

Az egy vagy két számjegyből álló hívástípus azonosító (CT - Call Type) prefix az egyes előfizetői számcsoportok között tesz különbséget, ez alapján dönt az EIRENE hálózat a követő számok kezelésének módjáról.
A 2-9 számjegyből álló felhasználó azonosító szám (UIN - User Identifier Number) a hívástípus függvényében alakul.
Az 2-4 számjegyű funkció kód (FC - Function Code) az adott hívócsoporton belüli azonosításra szolgál. Segítségével címezhető külön egy vonaton szolgálatot teljesítő konkrét személy, vagy például egy adott körzet valamely csoportja.
A számkiosztási rendszer a fentiek alapján a következőképpen került kialakításra:
Nagyításhoz kattintson a képre!
Számkiosztási rendszer


Nemzetközi EIRENE hívószámok


A nemzetközi EIRENE hívószámok segítségével valósul meg az egyes GSM-R hálózatok közötti kapcsolat. Ehhez egy "útiránymutató" kóddal egészítjük ki a nemzeti EIRENE hívószámokat, ahol ez az iránymutató adja meg a másik EIRENE hálózat nemzetközi azonosítóját. Fontos követelmény, hogy a hálózat nemzeti EIRENE hívószámként (NEN) azonosítsa azokat a nemzetközi EIRENE hívószámokat (IEN), amelyek a hívó fél jelenlegi GSM-R hálózatának nemzetközi hívószámával kezdődnek. Ezzel kivédhető a szakirodalomban "tromboning"-ként elnevezett nem kívánatos folyamat, amikor is a roamingoló hívó a saját hazai hálózatán keresztül jut vissza aktuális külföldi híváskörzetébe.
A nemzetközi EIRENE hívószám ugyancsak három részből áll össze:

A maximum 3 számjegyből álló nemzetközi hívószám (IC - International Code) minden országra egyedi, alapját a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU - International Telecommunication Union) ITU-T E.164-es ajánlása adja.
Az egy vagy két számjegyből álló hívástípus azonosító (CT - Call Type) prefix az egyes előfizetői számcsoportok között tesz különbséget, ez alapján dönt az EIRENE hálózat a követő számok kezelésének módjáról.
A 2-11 számjegyből álló felhasználói szám (UN - User Number) a hívástípus függvényében alakul.
A fontosabb európai IC kódok a következők:
IC

Ország

  IC

Ország

30 Görögország 47 Norvégia
31 Hollandia 48 Lengyelország
32 Belgium 49 Németország
33 Franciaország 351 Portugália
34 Spanyolország 352 Luxemburg
36 Magyarország 353 Írország
39 Olaszország 358 Finnország
40 Románia 359 Bulgária
41 Svájc 385 Horvátország
43 Ausztria 386 Szlovénia
44 Nagy-Britannia 420 Csehország
45 Dánia 421 Szlovákia
46 Svédország 423 Liechtenstein
Nemzetközi hívószámok


MSISDN számok


Legalább egy MSISDN szám kell tartozzon valamennyi mobilkészülékhez, összhangban a GSM technikai specifikációval. Az EIRENE hálózaton alkalmazott MSISDN számok felépítése az eddigieket figyelembe véve a következő:

Az 1-3 számjegyből álló országhívó az ITU-T E.164 alapján a mindennapi életben is ismert nemzetközi hívószám (ld. fentebb).
Az NDC nemzeti rendeltetési kód a tulajdonképpen körzetszám, vagy szolgáltatói szám. Egy NDC egy PLMN-t (Public Land Mobile Network), azaz egy nyilvános földi mobil hálózatot jelöl ki.
A SN az előfizető helyi, hálózaton belüli hívószáma.
A specifikációk előírása szerint a 8-as hívástípusra az MSISDN előfizetői szám meg kell egyezzen a nemzeti EIRENE hívószámmal, a többi hívástípusra ennek teljesítése opcionális.

Lap teteje